Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Horského obecné studijní zásady

 

1)   Konzultační hodiny jsou Pondělí, Středa, Pátek od 7:15 do 7:45.
2)   Věta: "Já jsem tomu nerozuměl(a)," nikdy nezazní při výuce, ale na konzultaci. Naopak věta: "Já tomu nerozumím," je při výuce vítána.
3)   Konzultovat může pouze student, který má kompletní vlastnoručně psané či dopsané zápisky.
4)   Všechny písemné práce jsou povinné. Nedopsaná písemná práce je klasifikována nedostatečně.
5)   Písemné práce lze dopsat v konzultačních hodinách, nebo individuálně po domluvě.
6)   Náhradní písemná práce je náročnější, neboť je více času na přípravu.
7)   Čtvrtletní písemná práce má zpravidla trojnásobnou až pětinásobnou váhu.
8)   Student si může "opravit" písemnou práci, avšak nová známka nenahrazuje původní. Počítají se obě práce, a to i v případě horší známky.
9)   Malé písemné práce lze dopsat či opravit do konání čtvrtletní písemné práce.
10)   Čtvrtletní písemné práce lze dopsat či opravit do 7-mi dnů před vydáním vysvědčení.
11)   Domácí úkol je samozřejmostí, nesplnění je klasifikováno velkou známkou.
12)   Povinná literatura na matematiku je po dobu celého studia: Sbírka maturitní minimum a Sbírka rovnice, nerovnice a jejich soustavy.
13)   V druhém a třetím ročníku se v matematice rýsuje. Z toho plyne povinnost být vybaven rýsovacím náčiním.
14)   Až na pár vyjímek je kalkulačka v matematice zbytečností.
15)   Kalkulačka s funkcemi je ve fyzice nezbytná.
16)   Kalkulačka s funkcemi je ve statistice povinnou výbavou.
17)   Nevybavenost povinnou výbavou je po zásluze klasifikována.
18)   Jestliže student propadne na konci školního roku a měl nedostatečnou i v pololetí, pak koná opravnou zkoušku z celého roku.
19)   Co je na tabuli, je povinně v sešitě, pokud není stanoveno jinak.
20)   Vše co nesouvisí s výukou, se dočasně odevzdává vyučujícímu či vedení školy. K navrácení dojde na základě žádosti, která je formálně správně. První žádost se předává osobně, druhá se posílá poštou, třetí doporučeně. Následné se řeší s vedením školy. [vzor žádosti]