Úvod

Matematika - 1

Matematika - 2

Matematika - 3

Matematika - 4

Fyzika

Statistika

Maturitní příklady

Příprava na VŠ

Seznam použitých zkratek

Horského studijní zásady

Matematické základy

Seminární práce

Odkazy

Manažerská Akademie

 

© 2020 Václav Horský

 

   

 

Matematika - 4

 

Matematika - 4AC
Souřadnice bodů v rovině a v prostoru
Vektory
--- Vektory
--- Skalární součin
--- Velikost a úhel vektoru
--- Úhly v trojúhelníku
--- Vektory - cvičení
Rovnice přímky v rovině
--- Paramatrická rovnice přímky v rovině
--- Obecná rovnice přímky v rovině
--- Cvičení
--- Směrnicový tvar přímky
--- Lineární funkce v analytické geometrii
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
--- Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
--- Směrnice přímky, průsečíky s osami
Vzdálenost bodu od přímky, těžiště a střed kružnice opsané
--- Těžiště trojúhelníka
--- Střed kružnice opsané trojúhelníku
--- Vlastnosti obecné rovnice přímky, vzdálenost bodu od přímky
--- Cvičení
Obsah trojúhelníka
--- Obvod a obsah trojúhelníku
--- Cvičení
Kružnice
--- Kuželosečky
--- Rovnice kružnice
--- Kružnice daná průměrem
--- Kružnice daná bodem a středem
--- Kružnice opsaná trojúhelníku
--- Kružnice daná tečnou a středem
--- Cvičení
Elipsa
--- Definice elipsy
--- Rovnice elipsy
--- Převedení obecné rovnice elipsy na středovou
--- Vzájemná poloha přímky a elipsy
--- Písemka
Hyperbola
--- Definice hyperboly
--- Rovnice hyperboly
Parabola
Matematické operace v komplexních číslech
Rovnice v komplexních číslech
Gaussova rovina komplexních čísel

 

Matematika - 4C
Pravděpodobnost
Charakteristika statistického souboru
Souřadnice bodů v rovině a v prostoru
Vektory
Rovnice přímky v rovině
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině
Vzdálenost bodu od přímky, těžiště a střed kružnice opsané

 

Maturitní opakování
Během období COVID-19 probíhalo vyučování na dálku. Záznam těchto témat:
--- Aritmetická posloupnost--[foto-1]
--- Geometrická posloupnost--[foto-1][foto-2]
--- Pravoúhlý trojúhelník--[foto-1]
--- Obecný trojúhelník--[foto-1][foto-2]
--- Obvod obsah--[foto-1]
--- Povrch objem--[foto-1][foto-2]
--- Kombinatorika--[foto-1][foto-2]
--- Pravděpodobnost--[foto-1][foto-2]
--- Pravděpodobnost - cvičení--[foto-1][foto-2]
--- Statistika--[foto-1]
--- Statistika - cvičení--[foto-1]
--- Procenta--[foto-1]
--- Procenta - cvičení--[foto-1]
--- Funkce--[foto-1][foto-2]
--- Funkce - cvičení--[foto-1]
--- Analytická geometrie - souřadnice bodů, vektory--[foto-1]
--- Analytická geometrie - rovnice přímky--[foto-1]